Stuur ons een mail

info@trebbe.nl

Direct contact met Trebbe

088 259 00 00

Meer informatie over Trebbe?

trebbe.nl

In opdracht van

Onze visie op innoveren en verbeteren van de bouwketen

Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Willen we écht een andere uitkomst, dan moeten we ook anders denken, kijken, organiseren en werken.

Innoveren in de zin van verbeteren of vernieuwen van methoden, producten of processen en nieuwe ideeën bedenken, uitwerken en implementeren: het hoort bij een gezonde bedrijfsvoering. Maar op deze pagina gaat het ons nu even niet om innovatie op micro- en mesoniveau. Het is Trebbe te doen om de vernieuwingen die wij de komende jaren kunnen doorvoeren om te komen tot werkelijke systeemverandering. In de organisaties van Nijestee en Trebbe, maar ook in de hele bouwkolom, in onze samenwerkingen en in onze relatienetwerken.

Het moet anders

Slapen we er slecht van als een innovatie mislukt? Ja! Innovaties zijn van groot belang om de uitdagingen in de bouwsector aan te pakken, wonen betaalbaar te houden en voor bewoners een veilige woonomgeving te kunnen blijven realiseren, op een manier die de aarde niet uitput.

Betaalbaar, gezond, toekomstbestendig, efficiënt en circulair bouwen en wonen met aandacht voor werkgeluk: dat kan alleen als we onze innovatiekracht bundelen. Trebbe investeert daarom graag samen met opdrachtgevers, ketenpartners en co-makers in innovatie van de bouwketen. Daarbij hebben we steeds aandacht voor de vier pijlers van ons meervoudig waardemodel: aarde, maatschappij, mens en continuïteit.


“Innovatief denken en werken in de bouw is geen luxe, maar noodzaak”


Hoedan?

Hoe zorgen we ervoor dat nieuwe inzichten en oplossingen tot ons komen? Hoe bepalen we of vernieuwingen kansrijk voor ons zijn? Om succesvol te kunnen innoveren zijn er naar onze mening vier elementen essentieel: openstaan, afwegen, durven en borgen.

Openstaan

Briljante ideeën ontstaan niet zomaar. Zinvolle innovaties komen meestal voort uit verwondering. En verwondering begint met observeren. Wanneer je je ogen opent voor zelfs de meest normale dingen en niets als vanzelfsprekend aanneemt, komen vragen boven die je je gewoonlijk niet stelt. Het zijn die vragen, die leiden tot nieuwe ideeën en creatieve oplossingen.

Durven

Om te komen tot werkelijke verbetering en vernieuwing, moeten we durven experimenteren en implementeren. De tegenkrachten die we daarbij tegenkomen, moeten we kunnen trotseren. Dat vraagt om lef en moed. We moeten over onze grenzen en schaduwen en die van de gehele bouwkolom heen durven stappen en met elkaar een pad durven opgaan dat nog niet eerder is bewandeld.

Afwegen

Niet alles wat interessant lijkt, is ook relevant. Bepalen wat het meest relevant en/of impactvol is en wat prioriteit heeft, vraagt binnen onze strategische samenwerking om een zorgvuldig afweging. We kunnen niet alles tegelijkertijd aanpakken, dus we moeten focus aanbrengen.

Borgen

Met het doorvoeren en vieren van een succesvolle innovatie zijn we er nog niet. De innovatie moet ook verankerd worden. Dat betekent dat duidelijk moet zijn wie er verantwoordelijk is en hoe we de innovatie blijven toetsen aan de (steeds veranderende) behoeften en ontwikkelingen.

Daarnaast moeten we niet voor elk project het wiel opnieuw hoeven uitvinden. Door succesvolle innovaties te kopiëren van het ene project naar het andere, liefst in iets verbeterde vorm, verbeteren we de bouwketen. We doen hierbij ook een beroep op de markt; leveranciers en onderaannemers hebben namelijk ook goede mensen in dienst die willen bewijzen dat iets werkt, niet alleen op het ene, maar ook op het andere project.

Zodan!

Strategisch innovatiekader

Innoveren in de bouwketen is een urgente en uitdagende opgave. Niet als doel op zich, maar als een noodzakelijk middel om samen te kunnen blijven bouwen aan geluk. Om op een goede wijze invulling te geven aan de bouwstenen van innoveren – openstaan, afwegen, durven en borgen – hebben we binnen onze samenwerking een gezamenlijk strategisch innovatiekader nodig, een overkoepelend masterplan op grote lijnen.

Vragen die we onszelf en elkaar daarin stellen, zijn bijvoorbeeld: wat zijn hardnekkige problemen die jaar in, jaar uit onevenredig veel energie kosten? Binnen welke gebieden zoeken we vooral naar vernieuwingen of oplossingen? Waar zit het laaghangend fruit? Hebben onze innovaties het gewenste resultaat opgeleverd?

Openstaan: innovatiecultuur

Innovatie start meestal met verwondering. Bij Trebbe werken we daarom bewust aan een cultuur die zich laat kenmerken door nieuwsgierigheid en creativiteit. Dat doen we onder andere door:

  • Plaats te bieden aan mensen met verschillende achtergronden en ervaringen.
  • Open te staan voor het onbekende en ons te blijven verbazen. We proberen elke dag te kijken naar ons werk en het ecosysteem waarin we actief zijn alsof het onze eerste werkdag is.
  • Structureel tijd maken voor inspiratie.
  • Ruimte te geven voor het delen van ideeën, experimenteren en het geven van feedback.
  • Fouten en onverwachte uitkomsten te zien als leermogelijkheid.
  • De juiste mensen met de juiste competenties te koppelen aan onze samenwerking. We streven naar een gebalanceerd team, met zoveel mogelijk diversiteit. Om dat voor elkaar te krijgen, maken we gebruik van verschillende tools die competenties en drijfveren in beeld brengen.
  • De ramen en deuren van onze gezamenlijke organisatie open te zetten om veel en vaak in contact te komen met mensen, bedrijven, overheden en kennisinstellingen die ons doelgericht willen helpen.

Afwegen: toetsingskaders

Welke innovaties dienen het belang van onze strategische samenwerking en brengen ons dichter bij ons doel ‘betaalbaar, gezond, veilig, toekomstbestendig, efficiënt en circulair bouwen en wonen’? Om de beste innovaties te kunnen selecteren, moeten Nijestee en Trebbe samen een helder tactisch toetsingskader optuigen waaraan wij innovaties of verbetervoorstellen toetsen. Wat moet de innovatie minimaal opleveren om als succesvol te kunnen aanmerken? Denk daarbij niet alleen aan te kwantificeren items zoals investering versus rendement en doorlooptijd, maar ook aan zachte waarden zoals impact voor bewoners of ons imago. Medewerkers trainen we om hierin zorgvuldige en gestructureerde afwegingen te maken.

Durven: toepassen en monitoren

De clou van iedere vernieuwing of verbetering zit ‘m in de combinatie van dóen en inzicht in de kosten en opbrengsten, impact en leerpunten bij de daadwerkelijke toepassing van de innovatie. Voor het doen zijn pilots en proefprojecten nodig en voor het krijgen van inzicht moet de voortgang worden gemonitord. Veel gaat vast goed, maar er kunnen ook dingen net even anders of zelfs misgaan. Als organisatie moeten we dus leren omgaan met gegarandeerde verrassingen en durven bijsturen, doorpakken en stoppen. We moeten ons realiseren dat verandering de enige constante is. Dat vergt mentale veerkracht van het team, extra tijd, rework, enzovoorts.

Borgen: vastleggen en delen

Om een innovatie te verankeren, moet duidelijk zijn bij wie de verantwoording wordt belegd. Ook is een goede procesbeschrijving (in beeld en/of tekst) nodig, als houvast en inspiratie voor alle betrokkenen. Deze beschrijving komt niet achter de computer van een leidinggevende tot stand, maar samen met de medewerkers in het proces en met de focus op de praktijk. Vervolgens moeten we zorgen dat medewerkers van de betrokken organisaties de procesbeschrijving en bijbehorende documenten makkelijk kunnen vinden. Zo gebruikt iedereen dezelfde bron van kennis, ook als het proces wordt bijgesteld, en kan de innovatie gemakkelijk worden gekopieerd of aangepast voor een ander project.


Kortom

Innovatie is geen luxe, maar een noodzaak. Want het moet anders in de bouwketen. Er is een revolutie nodig van betaalbaar, gezond, toekomstbestendig, efficiënt en circulair bouwen en wonen.

Innoveren helpt ons om oplossingen te vinden voor de vragen van vandaag en morgen – zowel bekende vragen als vragen die nog niet zijn gesteld. Innovaties die tot systeemverandering leiden komen niet solistisch tot stand. Er is een bundeling van innovatiekracht vereist. Wij willen daar graag mensen, tijd en geld voor inzetten.

Onze innovatieve trajecten en pilots